Regulamin serwisu internetowego Grundig.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) został wydany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem: https://www.grundig.com/pl-pl (dalej także „Serwis”), przez BEKO S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 366, kod pocztowy 02-819, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000078147, REGON: 013222874, NIP: 5252073573, z kapitałem zakładowym 10.000.000,00 zł wpłaconym w całości (dalej także „BEKO” lub „Spółka”), zasady korzystania z Serwisu, a także zasady ochrony danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.
 3. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędąca osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność (dalej także „Użytkownik”).
 4. Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie Regulaminu. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Regulamin niniejszy znajduje zastosowanie do Serwisu jak i do poszczególnych usług w nim oferowanych, chyba że do tychże usług zastosowanie mają postanowienia innych umów lub regulaminów, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
 6. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w Serwisie, w formie, która umożliwia jego uzyskanie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie za pomocą systemu teleinformatycznego.
 7. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu i oferowanych w nim usług w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie dostarczał za pośrednictwem Serwisu następujących treści: a) powodujących zaburzenia w pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych BEKO lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w miejscach do tego nie przeznaczonych, korzystanie lub instalowanie złośliwego oprogramowania; b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

§2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących usług: a) Usługa informacyjna umożliwiająca przeglądanie i odczytywanie udostępnionych w ramach Serwisu informacji m.in. odnośnie produktów marki Grundig, działalności Spółki, odnośnie promocji i innych usług związanych z produktami marki Grundig; b) Usługa Formularzy Tematycznych: Formularz kontaktowy – formularz umożliwiający kontaktowanie się ze Spółką i zadawanie pytań na wybrany przez Użytkownika temat; Usługa Rejestracji produktu na platformie http://rejestracjaproduktu.pl/grundig/ dedykowana dla zarejestrowanych Użytkowników, umożliwiająca w szczególności: rejestrację przez Użytkownika nabytych produktów i dotyczącej ich gwarancji; Usługa pobierania dokumentów polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi pobieranie udostępnionych w Serwisie plików, w szczególności kart produktu, instrukcji obsługi, etykiet energetycznych; e) Usługa wyszukania instrukcji obsługi polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi wyszukanie właściwych instrukcji obsługi dla modelu produktu zakupionego przez Użytkownika; f) Usługa rejestracji Konta Użytkownika dla platformy https://rejestracjaproduktu.pl/grundig/ które umożliwiają Użytkownikom korzystanie z ww. platformy; (dalej także łącznie jako „Usługi”, a w liczbie pojedynczej jako „Usługa”).
 2. Umowa o świadczenie Usługi Informacyjnej drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wejścia Użytkownika na stronę https://www.grundig.com/pl-pl bądź dowolną podstronę Serwisu i zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia wszystkich stron Serwisu przez Użytkownika.
 3. W przypadku Usług innych aniżeli Usługa Informacyjna, Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z danej Usługi, zaś rozwiązana z chwilą zakończenia korzystania przez Użytkownika z danej Usługi, chyba że Regulamin przewiduje inną chwilę zawarcia lub rozwiązania umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną.
 4. Usługi wskazane w ust. 1 świadczone są bezpłatnie, przez całą dobę 7 dni w tygodniu.
 5. Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia Serwisu lub poszczególnych Usług, celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania zmian w Serwisie/Usługach.
 6. BEKO stwarza możliwość przeglądania, odtwarzania i odczytywania przez Użytkowników informacji i materiałów (w tym m.in. zdjęć, tekstów, grafik, danych, materiałów audio-video itp.) udostępnionych w ramach Serwisu, w szczególności informacji i materiałów o produktach marki Grundig, stosowanych technologiach, nowościach w ofercie, promocjach, warunkach i zasadach gwarancji i innych usługach związanych z produktami Grundig.
 7. BEKO dokłada starań, aby informacje prezentowane w Serwisie, w szczególności dotyczące produktów marki Grundig, były aktualne, prawidłowe i rzetelne. Jednakże wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 8. Pomimo dołożenia wszelkich starań Spółka nie może zapewnić wierności barw na fotografiach prezentowanych w Serwisie, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od ustawień monitora oraz jego rozdzielczości.
 9. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji i materiałów zawartych w Serwisie w dowolnym czasie.

 

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Serwisu i Usług świadczonych w ramach Serwisu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych: a) Urządzenie z dostępem do Internetu; b) posiadanie Skrzynki e-mail w celu korzystania z Usług, w których wymagana jest rejestracja; c) Przeglądarka internetowa; d) Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. W przypadku braku spełnienia wymagań technicznych określonych w ustępie 1 powyżej BEKO zastrzega, że Serwis i/lub Usługi mogą nie funkcjonować w sposób prawidłowy lub Użytkownik nie będzie mógł z nich korzystać.

 

§4 DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

 1. Korzystanie z niektórych Usług w Serwisie może wymagać podania danych osobowych przez Użytkownika.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, BEKO informuje że: a) administratorem danych osobowych Użytkownika jest BEKO S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-819 Warszawa, ul. Puławska 366 - spółką zależną z Grupy Arçelik A.Ş; bliższe informacje na temat Grupy można znaleźć na stronie internetowej www.arcelikas.com; b) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się drogą elektroniczną na adres e-mail: inspektor.rodo(at)beko.com(dot)pl lub kierując korespondencję na wskazany powyżej adres siedziby BEKO.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na następujących zasadach: a) w celu zawarcia i wykonania zawartej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO; czas przetwarzania: przez czas trwania umowy); b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego, w tym w szczególności o charakterze księgowo-podatkowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO; czas przetwarzania: do momenty wypełnienia obowiązków); c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu BEKO, za który uznaje się: I. ustalenie, dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy lub obronę przed takimi roszczeniami; II. archiwizację dowodów na potrzeby wykazania spełnienia obowiązków RODO; III. wewnętrzne raportowanie biznesowe i analizy biznesowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; czas przechowywania: dane określone w punkcie I. będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowań związanych z dochodzeniem roszczeń, a w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego – do czasu ich zakończenia; dane określone w punktach II. oraz III. będą przechowywane przez czas niezbędny do wykazania spełnienia obowiązków RODO oraz do czasu, w jakim będzie to niezbędne do prowadzenia analiz i raportowania oraz sprawozdawczości na potrzeby prowadzenia działalności biznesowej, w tym na poziomie globalnym Grupy Arçelik A.Ş w zakresie zarządzania, rozwoju i doskonalenia działalności gospodarczej, dostarczania odpowiednich produktów i usług; d) podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu automatycznie zbierane są jego dane osobowe obejmujące: adres IP, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, informacje o wieku lub płci. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics, Facebook Connect, Facebook Social Plugin cookies, system Criteo, a także technologię Hotjar Analytics. BEKO przetwarza dane osobowe Użytkownika gromadzone przy użyciu plików „cookies” w celu poprawy struktury w Serwisie i zapewnienia bardziej odpowiedniej zawartości, do celów analizy stron internetowych, a także w celach marketingowych - na warunkach opisanych w Polityce cookies dostępnej pod adresem: www.grundig.com/pl-pl/zasady-korzystania/ciasteczka (podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); czas przetwarzania: do czasu cofnięcia zgody bądź wyrażenia sprzeciwu).
 4. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych obejmuje: a) w celu świadczenia Usług, w tym rozpatrywania reklamacji: IP Użytkownika, dane podane w reklamacji, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr tel., ewentualnie inne dane wskazane w dedykowanych odpowiednio do Usług formularzach, klauzulach informacyjnych o przetwarzaniu danych osobowych lub formularzach zgód; b) w celach analitycznych w zakresie wykorzystania Serwisu oraz dla celów optymalizacji korzystania przez Użytkownika z Serwisu: IP Użytkownika, dane podane w reklamacji, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr tel., ewentualnie inne dane wskazane w dedykowanych odpowiednio do Usług formularzach, klauzulach informacyjnych o przetwarzaniu danych osobowych lub formularzach zgód; c) w celach marketingowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr tel., ewentualnie inne dane wskazane w dedykowanych odpowiednio do Usług formularzach, w ramach których Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 5. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą osoby lub podmioty, które wspierają BEKO w realizacji celów opisanych w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności w zakresie dostarczania i obsługi systemów i aplikacji IT wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych, firmom doradczym i audytorskim, kancelarii prawnej, podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie. BEKO może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym firmom należącym do Grupy Arçelik, w tym spółce macierzystej Arçelik A.Ş. z siedzibą w Turcji.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazane organom państwowym do prowadzonych przez nie postępowań w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.
 7. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy i realizacji Usług.
 8. Dane osobowe Użytkowników nie podlegają procesowi, w ramach którego dochodzi do podejmowania zautomatyzowanej decyzji, która rodziłaby dla Użytkowników skutki prawne lub w inny sposób wpływała na ich sytuację.
 9. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza UE/EOG, w szczególności do spółki macierzystej BEKO – Arçelik A.Ş z siedzibą w Turcji. Przed przekazaniem danych osobowych Użytkownika poza obszar EOG, BEKO podejmie kroki w celu zapewnienia, że takie dane będą objęte takim samym poziomem ochrony, jak na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych w obszarze EOG. W przypadku przekazywania danych poza EOG BEKO stosuje odpowiednie zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską i na żądanie Użytkownika zostanie udostępniona ich kopia.
 10. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania i przesłanek określonych w przepisach art. 15-21 RODO oraz 7 RODO przysługują następujące prawa: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Użytkownika; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Użytkownika; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w przepisach RODO; d) prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO; e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO; f) prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO; g) prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

§5 PRAWA AUTORSKIE I INNE PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

 1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Serwisie (w tym m.in. nazwy, znaki towarowe, logotypy, kolorystyka, zdjęcia, grafiki, układ witryny, opisy produktów, pliki audio-video itp.) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Serwisu przysługują BEKO lub podmiotom, z którymi BEKO zawarła stosowne umowy, i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych lub innymi prawami.
 2. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu (w tym z jego zawartości) nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich do utworów.
 3. Użytkownik może zapoznać się z tymi treściami i korzystać z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami. Poza określonymi prawem przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody BSH kopiowania, modyfikowania, czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób Serwisu (w całości lub części). Powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów umieszczonych w Serwisie bez pisemnej zgody BEKO oraz poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

§6 REKLAMACJE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Strony Internetowej lub Usług.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) oznaczenie użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej); b) dokładne określenie przedmiotu reklamacji i okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza na stronie: https://www.grundig.com/pl-pl/wsparcie
 5. Zgłoszenia reklamacji będą na bieżąco rozpatrywane przez BEKO w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania reklamacji. Nie będą rozpatrywane reklamacje, które wynikają z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez BEKO.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. BEKO ma prawo do dokonania zmian w Regulaminie. Zmiana taka nie może naruszać praw nabytych użytkowników, ani przepisów obowiązującego prawa.
 2. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na Stronie Internetowej i będą obowiązywać po upływie 7 dni od momentu ich publikacji na Stronie Internetowej. Korzystanie przez użytkownika z Strony Internetowej lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisu prawa polskiego.
Przejdź do góry